Aktuelnosti

Presude Premović protiv Srbije (broj predstavke 61920/09) i Petrović protiv Srbije (broj predstavke 75280/10)

 detaljnije

PRESUDA VELIKOG VEĆA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU VUČKOVIĆ I 29 DRUGIH PROTIV SRBIJE

 detaljnije

PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA KRSTIĆ PROTIV SRBIJE (br. 45394/06)

 detaljnije

PRESUDA MAŠIREVIĆ PROTIV SRBIJE

 detaljnije

ODLUKA O NEDOPUŠTENOSTI U PREDMETU ŽIVOTA MILOSAVLjEVIĆ PROTIV SRBIJE (br. 21603/07)

 detaljnije

PRESUDA DOO BROJLER DONjE SINKOVCE PROTIV SRBIJE (br. 48499/08)

 detaljnije

DVE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA KOJE SE ODNOSE NA NEIZVRŠENjE DOMAĆIH PRAVNOSNAŽNIH ODLUKA DONETIH PROTIV PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM

 detaljnije

PRIKAZ PRESUDE TEŠIĆ PROTIV SRBIJE (br. 4678/07 i 50591/12)

 detaljnije

PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA - SLAVKO LAKATOŠ I DRUGI PROTIV SRBIJE

 detaljnije

Strožiji uslovi za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava su na snazi

Pravilo 47 Poslovnika Suda, koje uvodi strožije uslove za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, stupilo je  na snagu 1. januara 2014. godine.  Osmišljeno je sa ciljem da poboljša efikasnost Suda i da ubrza ispitivanje predstavki...

 detaljnije

ODLUKA O NEDOPUŠTENOSTI U PREDMETU AZEMI PROTIV SRBIJE

 detaljnije

PRIKAZ PRESUDE LOLIĆ

 detaljnije

ODLUKA O NEDOPUŠTENOSTI U PREDMETU KRSTIĆ PROTIV SRBIJE br. 18428/10

 detaljnije
SAOPŠTENJA I VESTI
  • Zasedanje Velikog veća u vezi sa dnevnicama rezervista koji su bili angažovani u Jugoslovenskoj vojsci 1999. godine. detaljnije
  • Evropski sud za ljudska prava usvojio je zahtev da se presuda u slučaju rezervista protiv Srbije razmatra pred Velikim većem detaljnije
  • Presuda Mitić protiv Srbije (predstavka br. 31963/08) — Evropski sud za ljudska prava zaključio da nema odgovornosti na strani Republike za samoubistvo u zatvoru detaljnije
NAJAVE